Gminny Program Rewitalizacji – raport podsumowujący konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 12 maja do 13 czerwca 2017 roku.

    Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 12 maja do 13 czerwca 2017 roku. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Obwieszczeniem Burmistrza Gminy Suchowola z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Suchowola na temat wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suchowola.

     Gmina Suchowola jest w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023. W związku z tym zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777) przystąpiono do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Suchowola. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców gminy oraz diagnozę społeczną, gospodarczą, przestrzenną gminy w oparciu o obiektywne, weryfikowalne wskaźniki i metody badawcze dostosowane do uwarunkowań gminy.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy gminy wyznaczono obszary zdegradowane w gminie Suchowola oraz obszary do rewitalizacji. Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ww. ustawy przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Suchowola. Uchwała po konsultacjach społecznych stanowi załącznik do raportu.