Informacja o złożonych wnioskach na dofinansowanie zadań związanych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

Gmina Suchowola złożyła w dniu 14 kwietnia 2017 roku 3 wnioski na dofinansowanie zadań związanych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby (kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne).

       Burmistrz Suchowoli informuje, iż w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego naborem w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Gmina Suchowola złożyła w dniu 14 kwietnia 2017 roku 3 wnioski na dofinansowanie zadań związanych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby (kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne). Dwa wnioski dotyczą nieruchomości położonych na terenie wiejskim Gminy, natomiast trzeci wniosek objął swym zakresem nieruchomości z terenu miasta Suchowola. Takie rozwiązanie umożliwiło ujęcie we wniosku aplikacyjnym wszystkich mieszkańców, którzy złożyli ankiety informacyjne dot. swoich gospodarstw domowych. Łączna ilość złożonych ankiet wyniosła 188 szt. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na lipiec 2017 roku. Po tym okresie zostaną również podpisane umowy pomiędzy Gminą Suchowola a mieszkańcami, którzy zakwalifikowali się do otrzymania dofinansowania na montaż instalacji. Ostateczna kwota wkładu własnego będzie znana po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Jednocześnie informujemy, iż złożone wnioski stanowią pewną spójną i trwałą całość, więc nie ma możliwości rezygnacji z udziału w projekcie.

Więcej informacji: Tel. 85 722 94 03