Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Suchowola w roku 2024, oraz zmiana terminów opłaty.

Projekt harmonogramu odbioru odpadów w 2024 r.

Od 2024 r. ulegają zmianie terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Za I kwartał (styczeń, luty i marzec) – do dnia 15 marca danego roku,
  • Za II kwartał (kwiecień, maj i czerwiec) – do dnia 15 maja danego roku,
  • Za III kwartał (lipiec, sierpień i wrzesień) – do dnia 15 września danego roku,
  • Za IV kwartał (październik, listopad i grudzień) – do dnia 15 listopada danego roku,


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.:

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty (zł.)

Miesięczna stawka opłaty obniżonej dla nieruchomości
kompostującej bioodpady (zł.)

Jedna osoba

37,00

27,00

Dwie osoby

69,00

59,00

Trzy osoby lub więcej

99,00

89,00

W przypadku niewywiązania się właściciela nieruchomości z ustawowego obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny została określona stawka opłaty podwyższonej w wysokości:

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej dla nieruchomości w której odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (zł.)

Jedna osoba

111,00

Dwie osoby

207,00

Trzy osoby lub więcej

297,00

 

Wszelka zmiana sytuacji rodzinnej tj. narodziny dziecka, zgon osoby, zmiana sposobu gromadzenia odpadów (np. zgłoszenie odbioru bioodpadów lub rezygnacja z odbioru bioodpadów), zmiana miejsca zamieszkania itp. wymaga złożenia nowej deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych. Druk deklaracji obowiązujący od 2020 r. jest nadal aktualny. Wszelkie sprawy związane z opłatami i składaniem deklaracji prosimy kierować do Urzędu Miejskiego w Suchowoli pokój nr 107, Nr tel. 85 722 94 02

Zmiana stawki opłaty nie powoduję konieczności składania nowej zmieniającej deklaracji.

Odpady budowlane przywożone na PSZOK powinny być rozdzielone, oddzielnie czysty gruz (np. odpady z betonu, gruz ceglany), gruz zmieszany, inne materiały ceramiczne i elementy wyposażenia.

Jednocześnie przypominamy, iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Wszelki problemy dotyczące odbioru odpadów, można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Suchowoli pokój nr 107, tel. 85 722 94 02 lub bezpośrednio do podmiotu odbierającego odpady komunalne firmy CENTROKOM Sp. z.o.o. Ul. Goniądzka 58, 16-150 Suchowola Tel. 85 7125 201

Prosimy o wystawienie koszy do godz. 6.00 rano w dniu odbioru.