Gmina Suchowola otrzymała kolejny grant na zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej.

Obecnie realizowany jest projekt pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Grant w wysokości 94 320,00 zł. został przeznaczony na zakup 36 laptopów. Dzięki dotacji do szkół i uczniów trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Zakup jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.