Dofinansowanie na montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub instalacji hybrydowych

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie ankiet w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2020r.

       W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego będącego Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 naborem wniosków w ramach działania 5.1. „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” dla projektów polegających na montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub instalacji hybrydowych, tj. ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych łącznie na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne Grantobiorców (z wyłączeniem budynków, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza) Gmina Suchowola informuje, iż planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego ww. zakres.

Dlatego też prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie ankiet dostępnych w pokoju 108 Urzędu Miejskiego w Suchowoli. Wzór ankiety można również pobrać ze strony urzędu (poniżej)
Ankiety należy składać w pokoju nr 108 do dnia 17 stycznia 2020 r.
Ewentualne pytania prosimy kierować do pracownika urzędu miejskiego pod numer 857229403

Prosimy zauważyć, iż formuła konkursu przewiduje, iż będziecie Państwo osobiście odpowiedzialni za znalezienie wykonawcy instalacji, jej zrealizowanie oraz opłacenie. Dopiero po odbiorze instalacji przez Gminę Suchowola koszty zostaną Państwu zrefundowane.
Więcej informacji o warunkach i zasadach obowiązujących w ramach konkursu można znaleźć na stronie internetowej RPO WP na lata 2014-2020
(http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-5.html).

Założenia projektu:

1. Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynosi 85%. Proszę mieć jednak na uwadze fakt, iż obniżenie poziomu dofinansowania może znacząco zwiększyć szanse Gminy na uzyskanie dofinansowania – w ramach oceny formalno-merytorycznej projekt można otrzymać nawet 20 pkt w przypadku obniżenia poziomu dofinansowania o 20 p.p., czyli do 65%.

2. Kosztem kwalifikowalnym będzie wyłącznie:

   a. Zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne),
   b. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
    c. Zakup urządzeń oraz oprogramowanie służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE,
   d. Wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).

3. Maksymalne koszty kwalifikowane:

   a. Instalacja fotowoltaiczna:
       - o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp
       - o mocy powyżej 5 kWp – maksymalne 6 000,00 zł za 1 kWp
   b. Instalacja kolektorów słonecznych:
       - dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł
       - dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł
       - dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł

4. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Grantobiorcę, który będzie musiał ponieść całość kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji. Refundacja będzie dokonana po przedstawieniu dowodów zakupu i płatności oraz odbiorze technicznym instalacji przez Gminę Suchowola;

5. W budynku mieszkalnym, na którym będą instalowane panele fotowoltaiczne/kolektory słoneczne nie może być prowadzona działalność rolnicza ani działalność gospodarcza, w tym działalność agroturystyczna. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy w budynku mieszkalnym nie jest faktycznie prowadzona działalność gospodarcza, a jest w nim jedynie zarejestrowana (przykładowo – właściciel domu ma zarejestrowaną działalność budowlaną, ale działalność ta jest realizowana poza miejscem zamieszkania).

6. Energia elektryczna/energia cieplna wytworzona w mikroinstalacach OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być używana wyłącznie na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. Tylko niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

7. Moc instalacji fotowoltaicznej musi być dobrana do faktycznego zużycia energii w gospodarstwie domowym. Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach RPO WP dopuszczalny jest montaż instalacji PV, która pokrywa 120% rocznego zużycia energii elektrycznej w budynku mieszkalnym;

8. W przypadku, gdy posiadają Państwo jeden licznik energii elektrycznej na wiele budynków znajdujących się na Państwa działce, będą musieli Państwo dokonać oddzielnego opomiarowania budynku mieszkalnego;

9. Niedopuszczalny jest montaż instalacji OZE na dachach pokrytych materiałem zawierającym azbest. Gdyby chcieli Państwo przystąpić do projektu konieczna będzie wymiana pokrycia dachu na własny koszt przez montażem ogniw fotowoltaicznych bądź kolektorów słonecznych.