Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru ws. wyłonienia grantobiorców projektu pn. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola”.

     W dniu 9 lipca 2021 r. Komisja powołana Zarządzeniem 21/2021  Burmistrza Suchowoli  z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyłonienia grantobiorców projektu grantowego „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola”, po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej utworzyła:

- Listę zakwalifikowanych,

- Listę uzupełniającą,

- Listę wniosków wycofanych,

- Listę wniosków odrzuconych,

zgodnie z załącznikami nr 1,2,3, 4 do protokołu, zamieszczonymi poniżej.

 

Według warunków na jakich projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPOWP Gmina zobowiązana jest zrealizować:

I. 29 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 87 kWt

w tym:

- zestaw dla 1-3 osób – 6 szt.

- zestaw dla 4-5 osób – 17 szt.

- zestaw dla 6 i więcej osób – 6 szt.

II. 42 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 220,82 kWp

w tym:

- Instalacje fotowoltaiczne o mocy do 5 kWp – 20 szt.

- Instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 5 kWp – 22 szt.

 

Na obszarze miasta Suchowola przewidziano montaż 36 instalacji (9 szt. kolektorów słonecznych i 27 instalacji fotowoltaicznych)

Na obszarze wiejskim przewidziano montaż 33 instalacji (19 szt. kolektorów słonecznych i 14 instalacji fotowoltaicznych)

 

Załączone  Listy zostały utworzone zgodnie z wytycznymi regulaminu naboru wniosków i  realizacji projektu „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola”,”, tj. z uwzględnieniem:

  1. kryterium formalnego – wszystkie warunki muszą być spełnione,
  2. punktacji kryterium merytorycznego,
  3. kolejności wpływu wniosków,
  4. wysokości dofinansowania zgodnie z umową UDA-RPPD.05.01.00-20-0862/20-00 z dnia 05.03.2021 r.

Osoby znajdujące się na liście Zakwalifikowanych zostaną poinformowane na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej  o możliwości zawarcia Umowy Powierzenia Grantu, wskazując jednocześnie ewentualne niezbędne dane i dokumenty, które powinny zostać przedstawione przez Wnioskodawcę przed podpisaniem Umowy.

Na tym etapie weryfikowany będzie brak zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych  oraz innych należności wobec Gminy. W przypadku stwierdzenia zaległości zostaną one wskazane do uregulowania w wyznaczonym terminie. Nieuregulowanie zaległości we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem wniosku i brakiem możliwości podpisania umowy i przyznaniem grantu osobie z listy uzupełniającej, zgodnie z jej kolejnością, pod warunkiem dostępności   środków  na udzielenie Grantu. Termin na zawarcie Umowy Powierzenia Grantu wynosi 30 dni od daty wysłania informacji o możliwości podpisania Umowy , lecz może zostać wydłużony przez Grantodawcę do 45 dni.

 

UWAGA ! W przypadku pojawienia się oszczędności wynikających z realnie poniesionych  kosztów instalacji w stosunku do wydatków zakładanych, bądź rezygnacji osób zakwalifikowanych z możliwości podpisania umowy, granty zostaną przyznane  kolejnym osobom z listy uzupełniającej.