Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021

Zmiana stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów w roku 2021

W roku 2021 odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych będzie realizowany przez CENTROKOM Sp. z o.o.

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.

W wyniku znaczącego wzrostu cen zagospodarowania odpadów komunalnych, w zależności od rodzaju odpadów od 28% - za zmieszane do 477% - za segregowane, od stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe ceny za odbiór i utylizację odpadów komunalnych. W związku z czym Rada Miejska w Suchowoli podjęła uchwałę Nr XXVII/142/2020 z dnia 26 listopada 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty ustalając następujące stawki:

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty (zł.)

Miesięczna stawka opłaty obniżonej dla nieruchomości
kompostującej bioodpady (zł.)

Jedna osoba

26,00

21,00

Dwie osoby

51,00

46,00

Trzy osoby lub więcej

73,00

68,00

W przypadku niewywiązania się właściciela nieruchomości z ustawowego obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny została określona stawka opłaty podwyższonej w wysokości:

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej dla nieruchomości w której odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (zł.)

Jedna osoba

78,00

Dwie osoby

153,00

Trzy osoby lub więcej

219,00

 

Wszelka zmiana sytuacji rodzinnej tj. narodziny dziecka, zgon osoby, zmiana sposobu gromadzenia odpadów (np. zgłoszenie odbioru bioodpadów lub rezygnacja z odbioru bioodpadów), zmiana miejsca zamieszkania itp. wymaga złożenia nowej deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych. Druk deklaracji obowiązujący od 2020 r. jest nadal aktualny. Wszelkie sprawy związane z opłatami i składaniem deklaracji prosimy kierować do Urzędu Miejskiego w Suchowoli pokój nr 107, Nr tel. 85 722 94 02

Zmiana stawki opłaty nie powoduję konieczności składania nowej zmieniającej deklaracji.

Odpady budowlane przywożone na PSZOK powinny być rozdzielone, oddzielnie czysty gruz (np. odpady z betonu, gruz ceglany), gruz zmieszany, inne materiały ceramiczne i elementy wyposażenia.

Jednocześnie przypominamy, iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Wszelki problemy dotyczące odbioru odpadów, można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Suchowoli pokój nr 107, tel. 85 722 94 02 lub bezpośrednio do podmiotu odbierającego odpady komunalne firmy CENTROKOM Sp. z.o.o. Ul. Goniądzka 58, 16-150 Suchowola Tel. 85 7125 201

Prosimy o wystawienie koszy do godz. 6.00 rano w dniu odbioru.