Nabór wniosków dla przedsięwzięć z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby gospodarstw domowych z terenu gminy Suchowola.

Burmistrz Suchowoli ogłasza nabór wniosków dla przedsięwzięć z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby gospodarstw domowych z terenu gminy Suchowola.

     W związku z uzyskaniem przez Gminę Suchowola dofinansowania w ramach działania 5.1.  „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” dla projektów polegających na montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub instalacji hybrydowych, tj. ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych łącznie na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne Grantobiorców (z wyłączeniem budynków, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Suchowola” Burmistrz Suchowoli ogłasza nabór wniosków dla przedsięwzięć z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby gospodarstw domowych z terenu gminy Suchowola.

Nabór trwa od 29 kwietnia 2021 r. do 29 maja 2021 r.  Bezwzględnie proszę zapoznać się z Regulaminem naboru wniosków – instalacje OZE oraz wzorem umowy o przyznanie grantu, bowiem realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z ich zapisami.

W ramach Projektu pn.: „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Suchowola”, Gmina będzie udzielać mieszkańcom (Grantobiorcom) grantów w postaci refundacji kosztów przeznaczonych na zakup i montaż nowych i sprawnych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Minimalne parametry techniczne paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych zostały określone w  Załączniku nr 2. Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi przeprowadzić Wykonawca po montażu instalacji OZE określa Załącznik nr 3 Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu Gminy Suchowola.

Kto może ubiegać się o grant na Odnawialne Źródła Energii w Gminie Suchowola

Z programu grantowego Gminy Suchowola mogą skorzystać mieszkańcy gminy Suchowola, tj.:

· będący właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi, albo

· posiadającymi inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji OZE

Ważne! Grant (wsparcie finansowe) przekazywany jest Grantobiorcy (Wnioskodawcy) wyłącznie w formie refundacji, po poniesieniu przez Grantobiorcę całości kosztów.

Wielkość grantu

Wysokość grantu udzielanego Grantobiorcy odbywa się w postaci refundacji zakupu i montażu wyłącznie fabrycznie nowych instalacji OZE i nie może przekroczyć 65 % wydatków kwalifikowanych

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej wynoszą:

mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł brutto za 1 kWp,

o mocy powyżej 5 kWp – maksymalnie 6 000,00 zł brutto za 1 kWp.

moc paneli instalacji fotowoltaicznej nie może przekraczać wartości 10 kWp

(w standardowych warunkach pomiaru)

Maksymalne koszty kwalifikowane dla instalacji solarnej

dostosowanej do potrzeb 1-3 osób – 18 000,00 zł brutto

dostosowanej do potrzeb 4-5 osób – 21 000,00 zł brutto

dostosowanej do potrzeb 6 osób i więcej – 25 000,00 zł brutto

WAŻNE: W przypadku poniesienia kosztów przekraczających limity, Grantobiorca pokrywa różnicę z własnych środków.

Przeznaczenie grantu:

Granty mogą być przeznaczone na instalację ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, wytwarzające energię elektryczną  lub cieplną wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych.

Katalog kosztów podlegających finansowaniu, oraz wyłączonych z finansowania został określony w Załączniku nr 5  do Regulaminu.

WAŻNE:
– refundacja montażu instalacji OZE dotyczy obiektów mieszkalnych również nowo  wybudowanych oddanych do użytku, lub pod warunkiem złożenia oświadczenia ze budynek zostanie oddany do użytkowania  i zamieszkały do dnia odbioru końcowego prowadzonego przez Inspektora Nadzoru.

 

Wyłączenia z grantu

Grant nie może być przeznaczony na:

Energia wytworzona w instalacji OZE może być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Niedopuszczalne jest wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. W przypadku, kiedy z jednego licznika energii elektrycznej pobierana będzie energia na potrzeby budynku mieszkalnego oraz działalności gospodarczej (rolniczej) zlokalizowanej w innym obiekcie, bezwzględnym obowiązkiem Grantobiorcy będzie zamontowanie na własny koszt  dodatkowego licznika, aby umożliwić pomiar energii zużywanej na cele gospodarstwa domowego.

– dodatkowe koszty związane z przebudową wewnętrznych sieci technicznych, montażem dodatkowych liczników energii, usługi doradcze oraz inne wyróżnione w regulaminie; jeśli takie wydatki są potrzebne lub konieczne do realizacji projektu, mieszkaniec powinien je ponieść w całości z własnych środków;

Montaż instalacji OZE nie może być wykonany na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. W tej sytuacji, właściciele mogą złożyć wniosek o udzielenie grantu, pod warunkiem dołączenia oświadczenia, że przed wykonaniem instalacji OZE wymienią pokrycie dachowe na nowe na własny koszt oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, Grantodawca nie wypłaci grantu.

 I   – Nabór wniosków

Procedura aplikowania o granty na OZE w Gminie Suchowola

Zainteresowani grantem mieszkańcy Gminy Suchowola, w terminie do 30 dni od ogłoszenia naboru, winni złożyć wniosek o udzielenie grantu. Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników przedstawia Załącznik nr 1  do regulaminu  i jest dostępny poniżej niniejszego komunikatu.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Miejskim w Suchowoli, od 29 kwietnia 2021 r. do dnia 29 maja 2021 r. W momencie złożenia wniosku wniosek zostanie zarejestrowany i otrzyma numer ewidencyjny oraz uzyska potwierdzenie przyjęcia  wniosku. Dopuszcza się przesłanie wniosku drogą pocztową lub przez kuriera  wówczas potwierdzenie zostanie przesłane na adres mailowy wskazany we wniosku, a w przypadku jego braku na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.

Kwalifikacja Wnioskodawców  zostanie przeprowadzona na podstawie wyników oceny formalnej  i merytorycznej: Gmina Suchowola, do 21 dni od zakończenia naboru wniosków, dokona wyboru Grantobiorców w oparciu o następujące kryteria:

 

Lp.

Kryterium

Ocena

 Ocena formalna – zgodnie z regulaminem wszystkie kryteria muszą zostać spełnione

1.

Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych przez Grantobiorcę

Wniosek o udzielenie grantu złożono w terminie

spełnia/ nie spełnia

2.

Kwalifikowalność Grantobiorcy

Wniosek o udzielenie grantu został złożony przez osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością lub ustanowionego pełnomocnika w imieniu i na rzecz   wszystkich posiadaczy prawa do dysponowania nieruchomością w rozumieniu Regulaminu

spełnia/ nie spełnia

Wnioskodawca występuje w ramach jednego wniosku w ramach naboru zgodnie z Regulaminem

spełnia/ nie spełnia

3

Kwalifikowalność instalacji oraz budynku

Wnioskodawca nie posada zainstalowanej instalacji,której dotyczy wniosek. 

spełnia/ nie spełnia

Wnioskodawca złożył odpowiednie deklaracje w przypadku nie spełniania w dniu składania wniosku, warunków które musi spełnić budynek  zgodnie z Regulaminem

spełnia/ nie spełnia

4.

Kompletność dokumentów zgłoszeniowych

Grantobiorca złożył kompletnie wypełnione dokumenty zgodnie z Regulaminem

spełnia/ nie spełnia

5.

Forma wniesienia dokumentów zgłoszeniowych

Grantobiorca złożył kompletne dokumenty podpisane przez upoważnioną osobę/osoby zgodnie z regulaminem

spełnia/ nie spełnia

Ocena merytoryczna – zgodnie z regulaminem należy spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków aby uzyskać 1 punkt

1.

Kryterium społeczno –  ekonomiczne

Członkowie gospodarstwa domowego posiadają kartę dużej rodziny * zgodnie z Regulaminem

0 pkt/1 pkt

Gospodarstwo stanowi rodzinę zastępczą*  zgodnie z Regulaminem

Przynajmniej jedna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada orzeczenie o niepełnosprawności*  zgodnie z Regulaminem

2.

Kryterium ekologiczne

Kryterium mające zastosowanie do wniosków obejmujących instalację solarną

Wnioskodawca do celów przygotowania c.w.u w budynku objętym wnioskiem wykorzystuje paliwo: węgiel lub drewno

0 pkt/1 pkt

Kryterium mające zastosowanie do wniosków obejmujących instalację fotowoltaiczną

Wnioskodawca do celów grzewczych i przygotowania c.w.u. wykorzystuje wyłącznie następujące źródła (jedno lub kilka): kocioł węglowy z podajnikiem 5 klasy (norma PNEN 303-5:2012) lub zgodny z Dyrektywą w sprawie Ecodesign, kolektory słoneczne, pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na pelet, ogrzewanie elektryczne

0 pkt/1 pkt

3.

Kryterium technologiczne

Wniosek dotyczy instalacji fotowoltaicznej i solarnej

1 pkt

Wniosek dotyczy instalacji fotowoltaicznej lub solarnej

 

0 pkt

 

*Zgodnie z regulaminem, na potwierdzenie spełnia warunku wnioskodawca winien dostarczyć kserokopię  właściwego dokumentu.

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkować będzie odrzuceniem wniosku.

II – ocena wniosków
 

1. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej utworzona zostanie Lista Zakwalifikowanych i Lista Uzupełniająca. O kolejności na listach decydować będzie liczba uzyskanych przez wniosek punktów oraz w dalszej kolejności zgodnie z pkt 2 – kolejność zgłoszeń.

2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych, w zakresie kolejności wniosków rozstrzygać będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu wniosku).

3. Na Liście Zakwalifikowanych uwzględnione zostaną wnioski ocenione najwyżej, do wysokości limitu dostępnych środków przyznanych Grantodawcy w ramach Projektu na udzielenie Grantów na realizację instalacji OZE, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.

4. Lista Uzupełniająca złożona będzie z wniosków, które ze względu na przyznaną liczbę punktów i wysokość dostępnych środków na udzielenie Grantów nie znalazły się na Liście Zakwalifikowanych.

5. Grantodawca może dokonać przesunięć wniosków między listą zakwalifikowanych, a listą uzupełniającą ze względu na konieczność dochowania warunków na jakich projekt uzyskał dofinansowanie zgodnie z regulaminem.

6. W terminie do 21 dni od zakończenia naboru, na stronie internetowej Gminy Suchowola www.suchowola.pl umieszczone zostaną: Lista Zakwalifikowanych oraz Lista Uzupełniająca zawierające: 1) Nr ewidencyjny Wnioskodawcy, 2) Przyznaną liczbę punktów, 3) Informację o przyczynie przesunięcia między listami zgodnie z pkt 5. Termin może zostać w uzasadnionych wypadkach wydłużony wedle uznania Grantodawcy. Na stronie internetowej Gminy opublikowana zostanie także lista wniosków odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych oraz wniosków niedpodlegających ocenie lub odrzuconych z innych przyczyn (złożone po terminie, nieuzupełnione w terminie).

III – zawarcie umowy powierzenia Grantu

Zgodnie z regulaminem o możliwości zawarcia umowy Powierzenia Grantu, Grantodawca (Gmina Suchowola) poinformuje wnioskodawcę.

Po weryfikacji braku zaległości podatkowych wnioskodawców, Gmina Suchowola z Grantobiorcą zawiera umowę o powierzeniu grantu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu Programu Grantowego Gminy Suchowola oraz jest załączony jako osobny plik poniżej niniejszego komunikatu.

 

Obowiązki Grantobiorców

1.  Grantobiorcy, którym przyznano granty, zobowiązani są uzyskać 3 oferty od 3 różnych potencjalnych wykonawców spełniających wymogi Załącznika nr 2  i Załącznika nr 8  do regulaminu i samodzielnie dokonuje wyboru najkorzystniejszej  z nich (decyduje kryterium ceny).

 WAŻNE: jeśli okaże się, iż zakres planowanych do wykonania instalacji OZE lub ich parametry techniczne (np. moc instalacji fotowoltaicznej) są rozbieżne w stosunku do złożonego przez Grantobiorcę wniosku, Gmina Suchowola może odmówić udzielenia grantu.

WAŻNE: obowiązkiem Grantobiorcy jest archiwizowanie oryginalnych dokumentów w okresie trwałości projektu, czyli przez 5 lat od daty płatności końcowej.

2. Jeśli montaż mikroinstalacji OZE wymaga pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego, Grantobiorca – w terminie 90 dni od ogłoszenia naboru – jest zobowiązany złożyć do Gminy Suchowola kopię prawomocnego pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego.

3. Mieszkaniec ma 120 dni kalendarzowych na wykonanie instalacji OZE (licząc od daty zawarcia umowy o powierzenie grantu) jednak nie później niż do 22 października 2021 roku.

4. Po realizacji przedsięwzięcia, Grantobiorca w okresie 7 dni zgłasza Gminie gotowość do odbioru inwestycji. Grantobiorca w terminie 7 dni od dnia podłączenia instalacji do Sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz każdego roku do dnia 31 stycznia w okresie obowiązywania umowy, ma obowiązek przekazywania stanu licznika energii elektrycznej zainstalowanego przez OSD w zakresie ilości pobranej i oddanej energii do sieci energetyki przemysłowej, oraz ilości energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną wg stanu na dzień 31 grudnia.

IV  – wniosek o wypłatę grantu

W okresie 7 dni po bezusterkowym odbiorze instalacji OZE przez inspektora nadzoru (z czynności sporządza się protokół odbioru), opłaceniu faktury/rachunku wystawionych przez wykonawcę, Grantobiorca składa wniosek do Gminy Suchowola o wypłatę grantu/refundację (Załącznik nr 7)  celem rozliczenia inwestycji. Do wniosku o refundację (wypłatę grantu) dołącza  następujące dokumenty:

1. Uzyskane oferty potencjalnych wykonawców;

2. Umowa z Wykonawcą;

3. Faktura z dowodem przelewu.

4. Protokół odbioru  podpisany przez podpisany przez Grantobiorcę, Wykonawcę

5. i inspektora nadzoru z  załącznikami:

- Kosztorys powykonawczy.

- Karty katalogowe i certyfikaty/ zaświadczenia dotyczące zainstalowanych urządzeń

- Instrukcja użytkowania instalacji OZE

- Dokumenty gwarancyjne

- Protokół z testów i pomiarów i próbnego rozruchu instalacji (zakres zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu)

- Podpisany i wypełniony wniosek o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznej)

6. oświadczenia podpisane przez Grantobiorcę w zakresie:

– braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków,

– oświadczenie o wykorzystaniu energii produkowanej z OZE wyłącznie na cele gospodarstwa domowego,

– oświadczenie Grantobiorcy o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,

–  Wskazane w Umowie Powierzenia Grantu prawo do dysponowania nieruchomością jest aktualne.

 

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, Gmina Suchowola przekaże środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorcę w terminie 45 dni od dnia poprawnie złożonego wniosku o wypłatę grantu, pod warunkiem otrzymania refundacji w ramach umowy zawartej pomiędzy Grantodawcą, a IZ RPOWP.

 

WAŻNE: Grantobiorca, zarówno w trakcie realizacji projektu, a także w okresie jego trwałości (czyli przez 5 lat od daty płatności końcowej), jest zobowiązany umożliwić Gminie Suchowola pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń dotyczących realizowanej mikroinstalacji OZE oraz do udostępnienia dokumentacji dotyczącej realizacji umowy o powierzenie grantu.