UWAGA! SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SUCHOWOLA

Od 1 stycznia 2020 r. zmieni się metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej opłaty na terenie Gminy Suchowola. W zawiązku ze zmianą systemu naliczania opłaty, mieszkańcy gminy Suchowola będą musieli złożyć nową deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

     Od 1 stycznia 2020 r. zmieni się metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej opłaty na terenie Gminy Suchowola. W zawiązku ze zmianą systemu naliczania opłaty, mieszkańcy gminy Suchowola będą musieli złożyć nową deklarację (od 30 stycznia 2020r.) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

     W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 19 lipca2019 r., (Dz. U z 2019 poz. 1579), system gospodarki odpadami komunalnymi przechodzi wiele  zmian, mających wpływ zarówno na funkcjonowanie systemu jak i wysokość opłaty.

    Gmina Suchowola ze względu na liczne apele mieszkańców, postanowiła wprowadzić zmianę w systemie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami, co będzie łączyło się z koniecznością złożenia nowej deklaracji przez mieszkańców gminy Suchowola. Od 2020 r. będą funkcjonować trzy stawki opłaty, w zależności czy nieruchomość jest zamieszkała przez  jedną osobę, dwie osoby, trzy osoby lub więcej. Ponadto nowelizacja wprowadza ustawowy obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz nakłada obowiązek zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady.

 

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosiły:

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty
(zł.)

 

Miesięczna stawka opłaty obniżonej dla nieruchomości
kompostującej bioodpady (zł.)

Jedna osoba

21,00

20,00

Dwie osoby

41,00

40,00

Trzy osoby lub więcej

60,00

59,00

W przypadku niewywiązania się właściciela nieruchomości z ustawowego obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny została określona stawka opłaty podwyższonej w wysokości:

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej dla nieruchomości w której odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (zł.)

Jedna osoba

63,00

Dwie osoby

123,00

Trzy osoby lub więcej

177,00

 

Na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów wpływ miało:

- Wypowiedzenie umowy na spalanie balastu przez spalarnię w Białymstoku, koszt spalenia tony balastu w spalarni wynosił 230 zł

- Nawiązanie współpracy z cementownią w Chełmie, koszt spalenia tony balastu w Chełmie wynosi 450 zł, dodatkowo koszt transportu rośnie prawie czterokrotnie.

- Na podstawie Art. 6r ust 3b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, co w okresie letnim podwaja koszt odbioru tych odpadów.

- Wzrost opłaty środowiskowej za składowanie odpadów

- Znaczący wzrost cen paliwa, energii oraz płacy minimalnej

- Konieczność spełnienia wyższych wymogów recyklingowych

- Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, kontroli składowisk i magazynowania odpadów

 

System zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w naszym kraju zakłada, że wpływy z opłat i koszty funkcjonowania powinny się bilansować. Środków z opłat za odbiór odpadów nie można przeznaczyć na inne cele, ale i kosztów nie powinno się pokrywać z budżetu. Wzrost opłaty wynika w znacznej mierze z rosnących kosztów unieszkodliwiania odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wzrośnie opłaty środowiskowe za składowanie odpadów, która obecnie wynoszą 170 zł/tonę, a w 2020r.- będzie wynosić aż 270 zł/tonę. Przekłada się to na koszt zagospodarowania odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów w Koszarówce.

Odpady nadające się do spalenia przekazywane są do palenia w cementowni w Chełmie, za przyjęcie tony balastu do spalenia trzeba uiścić opłatę w wysokości 450 zł/tonę.

Ważnym czynnikiem, który może ograniczyć wzrost kosztów jest dołożenie wszelkich starań, aby jak najwięcej odpadów podlegało segregacji. Za przyjęcie do Zakładu odpadów niesegregowanych Gmina zapłaci w 2020 roku 428,22 zł/tonę, a segregowanych, takich jak: tworzywa sztuczne 124,20 zł/tonę, papier, szkło, metal tylko 28,08 zł/tonę, Pokazuje to, że segregacja może przynosić wymierne korzyści.