Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Poświętne

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Poświętne 10 jest czynny w każdą sobotę miesiąca w godz. 7.30 – 11.30

Rodzaje odpadów, które mieszkańcy (z terenu gminy Suchowola) mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

1. odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery;
2. zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych lub uprawnionych punktów odbioru w/w odpadów na terenie gminy (m.in. sprzedaży akumulatorów), zużyte baterie mogą być również zbierane i odbierane w systemach zbiórki prowadzonych przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych;
3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub w systemie określonym przepisami w punktach przy zakupie nowego sprzętu;
4. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5. odpady budowlane i rozbiórkowe (nieodpłatnie przyjmowane są jednorodne odpady poremontowe i budowlane takie jak gruz);
6. zużyte opony;
7. styropian, opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak;
8. folie (ogrodnicze, budowlane);

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

- odpady zawierające azbest,
- szyby samochodowe,
- szkło zbrojone i hartowane,
- zmieszane odpady komunalne,
- części samochodowe,
- odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
- odpady budowlane zabrudzone (z ziemią, itp.)
- padłe zwierzęta,
- folie rolnicze.