Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

     Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/281/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022" (Dz. Urz. woj. Podlaskiego z 2016 poz. 4916): Gmina Suchowola należy do Regionu Północnego.

Jako instalacje regionalne w Regionie Północnym wskazuje się:
1. Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP):
 -  ZZO Koszarówka (instalacja istniejąca)
 -  ZUOK w Suwałkach (instalacja istniejąca, konieczność dostosowania do rozp. o MBP –instalacja zastępcza)
2. Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów:
ZZO Koszarówka (instalacja istniejąca)
-  ZUOK w Suwałkach (instalacja istniejąca  zastępcza)
3. Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania:
ZZO Koszarówka (instalacja istniejąca)
-  ZUOK w Suwałkach (instalacja istniejąca zastępcza )