Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w obrębie chodnika przyległego do nieruchomości

Przypomina się mieszkańcom Gminy Suchowola, iż Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchowola nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości dbania o czystość przy swoich nieruchomościach i działkach.

Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy: właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nieruchomością.
Obowiązek ten dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, bez względu na przeznaczenie i sposób użytkowania. W związku z tym bez znaczenia jest czy działka granicząca z chodnikiem jest czy nie jest zabudowana i czy właściciel mieszka, czy nie mieszka na danej posesji oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny czy inny.
          
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy:
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
- uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”
          Zgodnie z przepisem właściciel jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przyległego do jego nieruchomości. Nie dotyczy to tylko okresu zimowego, ale całego roku. Obowiązek ten polega na sprzątaniu chodnika i utrzymaniu go w należytym porządku. W zimie poprzez usuwanie śniegu i lodu, w innych porach roku poprzez usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, które gromadzą się na chodniku np. trawa.

Zgodnie z § 4 ust. 9 regulaminu:

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
- uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego”

       Zgodnie z przepisem każdy właściciel nieruchomości lub działki ma obowiązek oczyszczania z zanieczyszczeń chodnika położonego wzdłuż nieruchomości służącego do użytku publicznego.