Informacja dotycząca badań ankietowych w lipcu

Informacja Urzędu Statystycznego w Białymstoku dot. badań ankietowych realizowanych w lipcu 2024 r.

W lipcu 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe:

w gospodarstwach domowych:

- Badanie budżetów gospodarstw domowych
- Badanie aktywności ekonomicznej ludności
- Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (1-22.07)
- Kondycja gospodarstw domowych (1-10.07)

w gospodarstwach rolnych:
- Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (15-31.07)


Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych
W terminie od 15 do 31 czerwca 2024 roku realizowane jest badanie Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. Zbierane są w nim subiektywne oceny rolników dotyczące aktualnej i przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, a także opłacalności produkcji rolnej.
Użytkownicy wylosowanych gospodarstw rolnych w okresie od 15 do 19 lipca 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane przez ankieterów poprzez wywiad telefoniczny.
Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl